Test: Mercedes X 250d, de pick-up met de ster (2024)

Mercedes is niet aan zijn proefstuk toe. Uiteraard niet alspremiumconstructeur, maar ook als constructeur van bedrijfsvoertuigen. Hetheeft dus een goede uitgangspositie om zich aan de eerste premiumpick-up tewagen. Het conceptmodel verscheen in het najaar van 2016, de productiemodellenstaan sinds eind vorig jaar in de showroom.

Maar dat is niet alles: de X-Klasse komt nu ook in Zuid-Afrika, Australiëen Nieuw-Zeeland op de markt. Begin volgend jaar volgen ook Argentinië enBrazilië. Mercedes wil met dit nieuwe model niet alleen op markten mikken waar zeal gek zijn op pick-ups, maar ook klanten verleiden die een fiscaalvriendelijke premium-4x4 zoeken.

Bekende basis

Om de investering en ontwikkelingstijd te beperken, heeft Mercedes zijnX-Klasse niet volledig zelf ontwikkeld. Dat is geen geheim: de basis is de Nissan Navara,die met een ander logo ook als RenaultAlaskan door het leven gaat. Een resultaat van de Alliantie Renault-Nissan,dat ook de handen in elkaar slaat met het Duitse Daimler.

Mercedes-logo

Een Mercedes-ster op het radiatorrooster van de Nissan Navara is nietvoldoende. Het radiatorrooster zelf, de motorkap, voorvleugels, lichtblokken,…alles is eigen aan de X-Klasse. Dat geeft deze nieuwe pick-up een zekereuitstraling.

Vooral in het interieur springen de wijzigingen tegenover de Navara enAlaskan in het oog. De presentatie is minder utilitair, de afwerking verzorgderen de materialen zijn hoogwaardiger. Er zijn nog steeds heel wat harde plasticsonderaan in het interieur, die steviger zijn bij intensief gebruik, maarevengoed zachtere plastics op minder zichtbare delen. HetNissan-infotainmentsysteem uit de Navara en Alaskan zien we dan weer nietterug, wel dat van Mercedes zelf.

Draaiknop

Het touchscreen in het dashboard maakt dus plaats voor een tabletvormigscherm, bediend door een draaiknop. Het goede nieuws is dat je door de menu’skunt bladeren met vuile handen of handschoenen (het blijft immers een pick-up)zonder het scherm te beschadigen. De ergonomie van het systeem is dan weer watmeer complex. En de knop op de middentunnel levert minder opbergvakken op.

Rechte rugleuning

De X-Klasse is er alleen als dubbele cabine, en biedt daardoor plaatsaan vijf passagiers. De Mercedes is iets breder dan de Nissan en de Renault, endat levert meer elleboogruimte op. De achterbank heeft een duidelijkere vorm enbiedt betere steun. De rugleuning is nog steeds nogal recht, waardoor langetrajecten oncomfortabel worden. Breekbare voorwerpen kunnen in het interieurworden vervoerd op de plaats van de achterbank.

17 vaten bier

De gewijzigde afmetingen van de Mercedes X-Klasse vergeleken met deNissan Navara, met onder meer bredere sporen, leveren hem een ruimere laadbakop. Je kunt er onder meer een europallet in kwijt, zowel in de lengte als in debreedte. De laadbak is 1,59 meter lang en 1,56 meter breed. De ruimte tussen dewielkasten is 1,21 meter breed, nog steeds voldoende voor een pallet van 1,20meter. Het laadoppervlak van 2,46 m² kan 1,1 ton aan laadvermogen aan. Om jeeen idee te geven: volgens Mercedes komt dat overeen met 17 vaten bier van 50liter…

In afwachting van de V6

De X-Klasse zal binnenkort een V6-dieselmotor van eigen makelij krijgen omzijn premiumpositie te rechtvaardigen. Zijn grootste concurrent op dat vlakwordt daardoor de VolkswagenAmarok V6. Voorlopig doet de X-Klasse het met een 2.3 viercilinder dieselvan Renault-origine. Net als bij Nissan en Renault gebruikt hij een enkeleturbo, goed voor 163 pk, of een dubbele, goed voor 190 pk. Het koppel stijgtdan van 403 Nm naar 450 Nm. Bij Mercedes heten die versies X 220d of X 250d. Detoekomstige V6, die X 350d zal heten, zal 258 pk en 550 Nm produceren.

Achterwiel- ofvierwielaandrijving

De toekomstige V6 diesel zal ook vierwielaandrijving krijgen, met eencentraal differentieel. De X 220d en X 250d doen het met een eenvoudigereaandrijving: achterwielaandrijving met een inschakelbare 4x4-modus. In depraktijk zet je de draaiknop in “4H” wanneer de rijomstandighedenverslechteren. Er is ook nog een “4L”-modus met korte versnellingen. Voor nogsteviger gebruik is er een vergrendelbaar achterdifferentieel metoff-roadbanden en een 2 centimeter hogere bodemvrijheid.

Soeverein

Op de weg moet je rekening houden met enkele utilitaire rijkenmerken. Zois de rijhouding voor verbetering vatbaar (het stuur staat nogal laag en isniet regelbaar in de diepte) en het stuur is stevig ontdubbeld (bijna 3,5omwentelingen) en voelt heel kunstmatig aan. Jammer, want voor de rest gedraagtde X-Klasse zich soeverein: zijn geluiddemping is relatief verzorgd (zodra demotor op temperatuur is tenminste), en de prestaties van de viercilinder met190 pk in de X 250d zijn al ruim voldoende. Bovendien kan je met deviercilinder al 3,5 ton trekken. Het rijcomfort is voor dit segment ookovertuigend, omdat de starre achteras werd ingeruild voor een onafhankelijkeachterophanging, net als bij de Navara. Mercedes heeft de assen ook onderhanden genomen (bredere sporen, een iets lagere bodemvrijheid, verschillendeafstellingen van de schokdempers) om de X-Klasse een beter weggedrag te geven.

Onhandigheden

De X-Klasse kan de klassieke onhandigheden van de pick-up dan weer nietuitgommen. Zo zijn de afmetingen van formaat XXL (een lengte van 5,34 meter),is de draaicirkel een nadeel (13,4 meter), de laadbak relatief hoog (80centimeter van de grond) en de laadklep relatief zwaar, en ligt het verbruikaan de hoge kant. Reken op minstens 10 tot 12 liter met de viercilinder van 190pk in combinatie met zijn (goede) zeventrapsautomaat. Je geniet wel de fiscalevoordelen van een bedrijfsvoertuig: die zijn iets vriendelijker dan die vooreen equivalente klassieke SUV.

Duurder

De Duitser krijgt specifieke uitrusting die niet voorbehouden zijn voorde Japanner en de Fransman. Zoals een noodremhulp met voetgangerherkenning,schijfremmen achteraan (tegenover trommelremmen op de Nissan en de Renault),een elektrisch openende achterruit, rijstrookassistentie en verschillendeisolerende materialen en verstevigingen (die wel zowat 100 kilogram extratoevoegenà. De basisprijs bedraagt € 37.447 voor de X 220d metachterwielaandrijving. Reken op minstens € 42.894 voor de X 250d 4Matic (onzetestwagen) in basisversie Pure, en € 46.899 in de uitvoering Progressive. De “premium”-versiePower kost zelfs € 52.078.

Besluit

De X-Klasse is de eerste pick-up van een premiummerk… maar niet deeerste premiumpick-up op de markt. Het onderscheid is subtiel, maar de X-Klasseverschilt uiteindelijk op zijn prestigieuzere logo na niet echt van de bestuitgeruste Volkswagen Amarok- of Ford Ranger-modellen. Mercedes heeft depresentatie, het rijgedrag en de uitrusting van zijn X-Klasse wel op een hogerniveau gelegd dan de Nissan Navara en Renault Alaskan. De Mercedes X-Klasse isdaardoor meer dan een “Navara-met-ander-logo”, maar daar betaal je dan ook eenstevige prijs voor…

As a seasoned automotive expert with an in-depth understanding of the industry, I can confidently analyze and break down the concepts used in the provided article about the Mercedes X-Klasse, a premium pick-up. My extensive knowledge in the automotive field allows me to provide detailed insights into various aspects discussed in the article.

 1. Mercedes as a Premium Manufacturer: The article mentions that Mercedes is not new to the automotive industry, especially as a premium car manufacturer. Mercedes-Benz has a longstanding reputation for producing luxury vehicles, and this expertise extends to their foray into the realm of pick-up trucks.

 2. Global Market Expansion: Mercedes has strategically expanded the market for the X-Klasse, introducing it not only in traditional pick-up markets but also in regions like South Africa, Australia, New Zealand, Argentina, and Brazil. This indicates Mercedes' intention to appeal to a broader audience, including those seeking a tax-friendly premium 4x4.

 3. Collaboration with Nissan and Renault: The article highlights that Mercedes has not entirely developed the X-Klasse on its own. Instead, it leveraged a collaboration with Nissan, utilizing the Nissan Navara as the basis for the X-Klasse. This collaboration is a result of the Renault-Nissan Alliance, which also involves the German company Daimler.

 4. Distinctive Design Elements: While the X-Klasse shares its base with the Nissan Navara, Mercedes has made significant design modifications, including the radiator grille, hood, front fenders, and light blocks. The interior has also been upgraded with a premium finish, higher-quality materials, and distinctive Mercedes features.

 5. Engine Options and Performance: The article discusses the current engine options for the X-Klasse, featuring a 2.3 four-cylinder diesel of Renault origin, with single or double turbo configurations producing 163 hp or 190 hp, respectively. A future V6 diesel engine, the X 350d, is mentioned, boasting 258 hp and 550 Nm of torque.

 6. Drive Systems: The X-Klasse offers both rear-wheel and four-wheel-drive options. The current models (X 220d and X 250d) have rear-wheel drive with an optional 4x4 mode. The upcoming X 350d V6 diesel will feature four-wheel drive with a central differential.

 7. Interior Features and Infotainment: The interior of the X-Klasse is distinctive from the Navara and Alaskan, featuring a tablet-shaped screen controlled by a knob. The infotainment system is from Mercedes, deviating from the Nissan system. The article notes ergonomic complexities and changes in storage compartments.

 8. Load Capacity and Dimensions: The X-Klasse offers a larger cargo bed compared to the Nissan Navara, with dimensions allowing for the accommodation of items like a euro pallet. The load capacity is specified at 1.1 tons, with the article vividly illustrating this by mentioning the equivalence of 17 50-liter beer barrels.

 9. Riding Experience and Comfort: The article mentions both positive and negative aspects of the X-Klasse's on-road performance, including utilitarian features, ride comfort, and handling characteristics. It emphasizes the improvements made by Mercedes in areas such as sound insulation and suspension.

 10. Price and Equipment Variants: The X-Klasse comes with specific equipment not found in its Nissan and Renault counterparts. The article details various pricing tiers, highlighting the premium features included in the higher-end variants, such as emergency brake assist, rear disc brakes, electrically opening rear window, lane-keeping assistance, and additional isolating materials.

 11. Conclusion: The article concludes by stating that while the X-Klasse is the first pick-up from a premium brand, it may not substantially differ from other well-equipped models like the Volkswagen Amarok or Ford Ranger. Mercedes has elevated aspects like presentation, driving behavior, and equipment, but the premium status comes at a higher price. The X-Klasse is portrayed as more than a rebadged Navara, offering a distinctive Mercedes experience.

Test: Mercedes X 250d, de pick-up met de ster (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 5823

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.